top of page
Två män i modern skyddsutrustning som tränar kamp med dolk

Vad är HEMA?

HEMA är en förkortning av Historical European Martial Arts (Historisk Europeisk Kampkonst).

HEMA är ett samlingsnamn för de äldre europeiska traditioner

av utdöda eller nästintill utdöda kampformer som finns nedtecknade och dokumenterade från historisk tid. Med historisk menas ofta den kampkonst som har sitt ursprung innan år 1950. För att en kampkonst ska få räknas in under beteckningen HEMA måste det finnas ett bevarat källmaterial som går att studera, tolka och rekonstruera, det går tex alltså inte bara att plocka upp ett vapen och själv hitta på hur man slåss med det för att det ska räknas in i kategorin för HEMA.

Manuskriptbild ur MS Ludwig XV som visar de olika dygderna
Manuskriptbild ur walpurgis fechtbuch 1,33 som visar tekniker med svärd och bucklare.jpg

Idag har vi tillgång till hundratals olika manualer/manuskript

skrivna av olika fäktmästare. Många av de äldre manuskripten innehåller beskrivningar av både enskilda tekniker och hela system i detalj.

I de olika källorna kan man bland annat se prov på både obeväpnad kamp och strid med en mängd olika vapen som exempelvis dolk, svärd, spjut och pålvapen. Även beriden strid och strid i rustning finns beskrivet. De olika manuskripten och manualerna täcker en period på ungefär 660 år där det tidigaste som går att studera i större utsträckning är Walpurgis Fechtbuch (MS I.33), vilken är daterad till början av 1300-talet och beskriver strid med svärd och bucklare (liten sköld).

Även om det idag finns många som utövat HEMA under flera

årtionden så finns det trots detta ingen som besitter en fulländad kunskap över hela kampkonsten. Den är fortfarande formbar och tolkningen av olika tekniker är fortfarande en pågående process där vi som utövar kampsporten nu är en lika viktig del i utvecklingen som de som först påbörjade arbetet med att återskapa de olika delarna. 

Manuskriptbild från joachim meyer där två män med historiska kläder utför tekniker med långsvärd.jpg
Två medlemmar i modern hema sutrustning från sällskapet living hema norrköping sparras med långsvärd mot varandra

HEMA har under åren utvecklats till den kampsporten som vi kan se idag.

Modern skyddsutrustning används och t.ex. svärd är anpassade efter dagens krav och standarder för att orsaka så lite skada som möjligt. Inom sporten finns det som tidigare nämnt många olika grenar eller vapenslag att välja bland. Är du sugen på att tävla är det långsvärd, rapir, sabel samt svärd och bucklare som gäller just nu, men i många klubbar går det under träning att bekanta sig med fler delar ur manuskripten än så.

bottom of page